Rugpjūčio 30 d. mokinių testavimosi savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais

0

GRAFIKAS
Klasės Testavimo laikas
1 klasės 9.00 – 10.00
2 klasės 10.00 – 11.00
3 klasės 11.00 – 12.00
4 klasės 12.00 – 13.00
5 klasės 14.00 – 15.00
6 klasės 15.00 – 15.30
7 klasės 15.30 – 16.00
8 klasės 16.00 – 16.30

• Testavimas vyks technologijų kabinete. Įėjimas į patalpą tik iš lauko (durys yra iš stadiono pusės šalia
vidinio kiemo vartų).
• Testavimą vykdys visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
• Bus testuojami tik tie mokiniai, kurie pateiks raštiškus tėvų (globėjų / rūpintojų) sutikimus.
Sutikimo forma: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9
• Atvykusių mokinių prašome nesibūriuoti, laukti eilėje, laikytis saugaus 2 metrų atstumo,
į patalpą įeiti po vieną.