Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/ 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkos asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Vilniaus Maironio progimnazijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka

MB „Duomenų sauga“

Tomas Gagys

Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius

Tel. nr. +370 672 43319

El. p. dap@duomenu-sauga.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas Vilniaus Maironio progimnazijoje padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.