Mokyklos atributika

VIZIJA

Vilniaus Maironio progimnazija – moderni, pažangos siekianti mokykla, garantuojanti ugdymo kokybę, skatinanti išskleisti individualius gebėjimus ir suteikianti pagrindus pilietiškai sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, tapsmui.

MISIJA

Bendruomeniškoje aplinkoje teikiant kokybišką ugdymą bei siekti kiekvieno mokinio pažangos ir ugdymosi sėkmės.

FILOSOFIJA

„Nenuilstanti ieško dvasia
To, kas dora, kilnu ir gražu.“ (Maironis)

VERTYBĖS

Nuolatinis tobulėjimas ir iniciatyvumas.
Vidinė kultūra ir tolerancija.
Atsakomybė ir pilietiškumas.
Bendradarbiavimas ir susitarimas.
Lankstumas ir pozityvumas.
Kūrybiškumas ir kritinis mąstymas.

PRIORITETAI

Ugdymo(si) proceso kokybė.
Modernios ir patrauklios aplinkos kūrimas.
Pilietinės savimonės, vertybinių nuostatų bei gebėjimų ugdymas.
Savarankiškos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, ugdymas.
Besimokanti ir motyvuojanti siekti sėkmės organizacija.
Lyderystė ir efektyvi tinklaveika.
Duomenimis grįsta vadyba.

MOKYKLOS HIMNAS

Netoli nuo Vilniaus centro,
Ant Šeškinės kalno aukšto
Stūkso progimnazija mūs mylima.
Ją Maironio pavadino,
Uniformas nusipirkom.
Esame dabar progimnazistai.
 
Šaunūs mokytojai šičia dirba,
Šypsenom mus apdalina.
Daug žinių į galvas bando įtalpint.
Už žinias mes esame dėkingi,
Tariam AČIŪ ir jiems linkim:
Daug sveikatos, noro dirbti čia.
 
Tad, mokytojai, mes Jums padėkoti norim
Už rūpestį ir auklėjimą dorą,
Už labai kantriai suteiktas žinias giliausias
Ir prisiminimus tik nuostabiausius.

Aut. Muzikos mokytoja Jurgita Turlienė