TARPTAUTINIS BAKALAUREATAS

Tarptautinis bakalaureatas (TB) Vilniaus Maironio progimnazijoje

2023 m. rugpjūčio 24 d. pasaulinė Tarptautinio Bakalaureato organizacija suteikė Vilniaus Maironio progimnazijai Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančios mokyklos kandidatės statusą.

2024 m. gegužės 14 d. pasaulinė Tarptautinio Bakalaureato organizacija suteikė Vilniaus Maironio progimnazijai Tarptautinio Bakalaureato pagrindinio ugdymo programą įgyvendinančios mokyklos kandidatės statusą.

Tarptautinis Bakalaureatas. Kas tai?

TB – švietimo programa, dėstoma daugiau nei 150 pasaulio šalių.

Tarptautinio Bakalaureato organizacija siūlo keturių pakopų ugdymo programas:

 • pradinio ugdymo (IB Primary Years);
 • pagrindinės mokyklos (IB Middle Years);
 • diplomo (IB Diploma) programas;
 • karjeros sertifikatą suteikianti vidurinio ugdymo programa (IB Career-related Certificate).

Tarptautinio Bakalaureato programų tikslas 

TB tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

TB Vilniaus Maironio progimnazijoje

Vilniaus Maironio progimnazijoje vykdant pasirengimą Tarptautinio bakalaureato (pradinio ugdymo – PYP, o vėliau ir pagrindinio ugdymo – MYP) programų įgyvendinimui, vadovaujamasi visumine vaiko ugdymo koncepcija, kai ugdymas grindžiamas nuostata, jog pasaulis yra integruota visuma, kurioje viskas susiję.

Ruošiantis Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos – PYP – įgyvendinimui nuo antros klasės mokoma anglų kalba, ketvirtų klasių mokiniams suteikiama galimybė pradėti mokytis antrąją užsienio kalbą. Pradinio ugdymo pamokose įvedamos angliškos sąvokos ir terminai integruojant mokomąjį dalyką ir anglų kalbą, organizuojamos kalbos ir dalyko integruotos pamokos (CLIL). Ugdymo turinys integruojamas su socialiniu emociniu ugdymu. TB PYP mokyklos gali rinktis, kokia kalba organizuoti ugdymą – ar viena iš TB darbo kalbų, ar valstybine kalba. Vilniaus Maironio progimnazijoje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba sudarant galimybę integruoti dalyko turinį ir anglų kalbą, t. y. kai kurios pamokos, temos ar pamokos dalys vedamos anglų kalba.

Nuo 2020-2021 mokslo metų pradėtas įgyvendinti informacinių technologijų integravimo į pradinio ugdymo programas projektas Vedliai, kuris mūsų progimnazijoje grindžiamas visuminiu vaiko ugdymu.

Nuo 2021 metų pradėtas įgyvendinti projektas „Skaitmeninė matematikos klasė. Eduten Playground platformos integravimas.“ Matematikos mokymosi platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant. Kartu su mokymosi rezultatais mokytojams platformoje yra suteikiama realaus laiko mokymosi analitika, kuri padeda geriau suprasti mokinius.

Nuo 2022 metų progimnazijoje įgyvendinama Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didina pasitikėjimą.

Nuo 2021 metų PU grupėse, 1-8 klasėse įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa Lions Quest. Programos rezultatai svarbūs psichikos sveikatai, patyčių, savižudybių, nusikalstamumo prevencijai, pilietiškumo, lyderystės ugdymui bei akademinei sėkmei.

2023 m. Vilniaus Maironio progimnazijai suteiktas STEM mokyklos ženkliukas.

Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio Vilniaus Maironio progimnazija tapo EBPO (angl. OECD) mokyklų tinklo nare. EBPO tinklui atstovauja po dvi kiekvienos EBPO narės šalies mokyklas.

Nuo 2023-2024 mokslo metų į ketvirtųjų klasių mokinių mokymosi ugdymo turinį yra įtraukti tiriamieji darbai ir projektai, kuriuos mokiniai pristatys pavasarį vykstančioje tiriamųjų darbų konferencijoje.

TB pradinio ugdymo programa

1 pav. PYP programos modelis

Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą (angl. PYP – Primary Years Programme) sudaro 6 mokomųjų dalykų grupės:

 • Gimtoji kalba
 • Socialiniai mokslai
 • Matematika
 • Menai
 • Gamtos mokslai
 • Fizinis, socialinis ir asmeninis ugdymas

PYP mokymo planas paremtas bendraTarptautinio bakalaureato organizacijos nustatyta sąvokų ir gebėjimų sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad kiekviena TB PYP mokykla suteiks tinkamą ir pilnavertį ugdymo turinį kaip ir kitos PYP mokyklos visame pasaulyje. Kiekvieno dalyko turinys paremtas nacionalinių ugdymo programų principais, Lietuvoje – ŠMSM ministro įsakymu patvirtintomis atnaujintomis pradinio ugdymo bendrosiomis programomis.

PYP Pradinio ugdymo programą sudaro šešios tarpdisciplininės temos, atrinktos atsižvelgiant į jų svarbą realiam pasauliui. Tarpdisciplininės temos padeda mokytojams parengti ugdymo turinįsuskirstant į šešis ciklus:

 • kas mes esame;
 • kur mes esame (vieta ir laikas);
 • kaip mes save išreiškiame;
 • kaip veikia pasaulis;
 • kaip mes ugdome save;
 • kaip mes dalinamės planeta.