Administracija

Direktorė dr. Lina Tamulytė

Kontaktai:

direktore@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

+370 699 41 592

Priėmimo laikas103 kab.
Pirmadienis14.30-15.30
Antradienis7.00-8.00
Trečiadienis7.00-8.00
Ketvirtadienis7.00-8.00
Penktadienis7.00-8.00

Direktorės Linos Tamulytės veiklos sritys

 • Aiškina Progimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui.
 • Organizuoja Progimnazijos strateginio, metinio, papildomo ugdymo planų rengimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio tėvams) galimybę pasirinkti papildomo ugdymo kryptį ir formas.
 • Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus.
 • Kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja pedagoginę veiklą.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą.
 • Rengia įstaigos vidaus darbo tvarką, įstaigos darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina.
 • Kaupia, valdo, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas, planuoja Progimnazijos veiklą.
 • Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis. Vadovauja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai.
 • Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 • Užtikrina, kad Progimnazijoje ir jos teritorijoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kiti kvaišalai, jais prekiaujama.
 • Vadovauja įstaigos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo programų rengimui, teikia jas derinti, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui.
 • Ruošia Progimnazijos veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos Tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Organizuoja Progimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išorinio veiklos vertinimo (audito) atlikimui.
 • Rūpinasi Progimnazijos intelektiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrina vaikų saugą, saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą.
 • Organizuoja Progimnazijoje savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą.
 • Atstovauja Progimnazijai kitose institucijose, sudaro įstaigos vardu sutartis.
 • Koordinuoja kryptingo IT ugdymo mokyklos kūrimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja bibliotekos darbą.
 • Atlieka kitas Progimnazijos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė

Kontaktai:

danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

+370 656 97 130

Priėmimo laikas106 kab.
Pirmadienis14.00 – 15.00
Antradienis10.00 – 11.00
Trečiadienis16.00 – 17.00
Ketvirtadienis14.00 – 15.00
Penktadienis7.30 – 8.30

Gyvenimo aprašymas 

Direktorės pavaduotojos ugdymui Danutės Belovienės veiklos sritys

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant Progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos ugdymo plano (pradinio ugdymo) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Planuoja, organizuoja darbą priešmokyklinio ugdymo ir 14 klasėse, derina šių klasių veiklą su kitomis Progimnazijos klasių grupėmis.
 • Analizuoja priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokinių individualią pažangą, pažangumą ir lankomumą.
 • Organizuoja ir prižiūri bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą bei kitus su pradiniu ugdymu susijusius tyrimus bei vertina jų rezultatus.
 • Organizuoja pradinių klasių mokytojų pamokų vadavimą, sudaro pamokų vadavimo tvarkaraštį skelbia mokytojams ir mokiniams.
 • Planuoja ir organizuoja mokyklines olimpiadas ir akademinius konkursus, pagal kuruojamus dalykus.
 • Perduoda archyvui patikrintas ir atspausdintas priešmokyklinio ugdymo ir 14 klasių mokinių pažangumo ir lankomumo suvestines.
 • Tvarko priešmokyklinio ugdymo ir 14 klasių mokinių veiklos dokumentus.
 • Konsultuoja priešmokyklinio ugdymo ir 14 klasių tėvus, planuoja tėvų susirinkimus.
 • Koordinuoja pradinio ugdymo išsilavinimo ir mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą.
 • Vykdo mokinių priėmimą į Progimnaziją, tiesiogiai bendrauja su priešmokyklinio ugdymo ir 14 klasių naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 • Koordinuoja 1-8 klasių pamokų tvarkaraščio sudarymą iki mokslo metų pradžios.
 • Sudaro mokytojų budėjimo tvarkaraštį, jį koreguoja.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokinių mokymą namuose, savarankišką mokymą(si).
 • Vykdo mokinių maitinimo priežiūrą.
 • Vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo priežiūrą, koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Progimnazijoje.
 • Kuruoja pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokomuosius dalykus, derina ilgalaikius planus, vykdo ugdomosios veiklos priežiūrą.
 • Koordinuoja paraiškų ruošimą ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose, su ugdymu susijusiuose, projektuose.
 • Koordinuoja Visos dienos grupių veiklą.
 • Vadovauja materialinių vertybių nurašymo komisijai.
 • Koordinuoja Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos įgyvendinimą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Janickienė

Kontaktai:

audrone@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

+370 656 58 593

Priėmimo laikas102 kab.
Pirmadienis10.30 – 12.30
Antradienis10.30 – 12.30
Trečiadienis11.00 – 12.30
Ketvirtadienis10.30 – 12.30
Penktadienis8.30 – 10.30

Gyvenimo aprašymas 

Direktorės pavaduotojos  ugdymui Audronės Janickienės veiklos sritys:

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant Progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos ugdymo plano (pagrindinio ugdymo pirmos dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Planuoja, organizuoja darbą 58 klasėse, derina šių klasių veiklą su kitomis Progimnazijos klasių grupėmis.
 • Analizuoja 5-8 klasių mokinių individualią pažangą, pažangumą ir lankomumą.
 • Perduoda archyvui patikrintas ir atspausdintas 5-8 klasių mokinių pažangumo ir lankomumo suvestines.
 • Tvarko 58 klasių mokinių veiklos dokumentus.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių diagnostinį ir nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą.
 • Koordinuoja Progimnazijos patalpose organizuojamų BE, kitų, su Progimnazijos mokytojų dalyvavimu BE (vykdyme, vertinime) susijusias veiklas.
 • Konsultuoja 58 klasių tėvus, planuoja tėvų susirinkimus.
 • Paskirsto mokinius į 58 klases, tiesiogiai bendrauja su naujai priimtais mokiniais ir jų tėvais.
 • Koordinuoja pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo išsilavinimo ir mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą.
 • Planuoja ir organizuoja mokyklines olimpiadas ir akademinius konkursus, pagal kuruojamus dalykus.
 • Organizuoja 5-8 klasių mokytojų pamokų vadavimą, sudaro pamokų vadavimo tvarkaraštį skelbia mokytojams ir mokiniams.
 • Organizuoja ir koordinuoja metodinės tarybos veiklą.
 • Kuruoja lietuvių kalbos, anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos, prancūzų kalbos, istorijos, geografijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros, muzikos, dailės, biologijos, gamtos ir žmogaus, matematikos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, technologijų mokomuosius dalykus, derina ilgalaikius planus, vykdo ugdomosios veiklos priežiūrą.
 • Rengia Progimnazijos mėnesio veiklos planus.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su Progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis ugdymo įstaigomis.
 • Kuruoja progimnazijos mokytojų vadovavimą studentų pedagoginei praktikai.
 • Sudaro mokytojų kvalifikacijos ir pedagoginių kompetencijų tobulinimo planą.
 • Koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą ir krizių valdymo darbo grupę, socialinį-emocinį, prevencinį ugdymą Progimnazijoje.
 • Koordinuoja mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo darbo grupę, organizuoja nelaimingų atsitikimų statistinių duomenų rinkimą ir analizę.
 • Koordinuoja paraiškų ruošimą ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose, su ugdymu susijusiuose, projektuose.
 • Vadovauja dokumentų ekspertų komisijai.
 • Tvarko informacinės sistemos ŠVIS duomenis ir ataskaitas.
 • Tvarko duomenų perdavimo sistemos KELTAS duomenis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Marytė Jonuškienė

Kontaktai:

maryte.jonuskiene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

+370 658 45794

Priėmimo laikas311 kab.
Pirmadienis13.30-14.00
Antradienis13.30-14.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Gyvenimo aprašymas 

Direktorės pavaduotojos ugdymui Marytės Jonuškienės veiklos sritys:

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant Progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos ugdymo plano projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 • Sudaro progimnazijos kultūrinės ir pažintinės veiklos planą.
 • Koordinuoja paraiškų ruošimą ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose, su ugdymu susijusiuose, projektuose.
 • Planuoja ir koordinuoja renginių Progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą.
 • Kuruoja klasių auklėtojų veiklą.
 • Organizuoja ir koordinuoja ugdymo karjerai planavimą bei vykdymą.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Matijoška

Kontaktai:

saulius.matijoska@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

+370 610 45 726

Darbo laikas116 kab.Pietų pertrauka
Pirmadienis7.00 – 15.30   12.00-12.30
Antradienis7.00 – 15.30   12.00-12.30
Trečiadienis7.00 – 15.30   12.00-12.30
Ketvirtadienis7.00 – 15.30   12.00-12.30
Penktadienis7.00 – 15.30   12.00-12.30

Gyvenimo aprašymas 

Direktorės pavaduotojo  ūkio reikalams Sauliaus Matijoškos veiklos sritys: 

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant Progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir prižiūri Progimnazijos aptarnaujančio personalo veiklą.
 • Vykdo sanitarinę ir higieninę Progimnazijos patalpų, aplinkos, teritorijos, sporto aikštelių priežiūrą.
 • Pildo aptarnaujančio personalo darbo apskaitos žiniaraštį, paskirsto darbo plotus ir darbuotojų funkcijas, sudaro darbo ir atostogų grafikus, aprūpina asmeninėmis apsaugos ir darbo priemonėmis, veda jų išdavimo apskaitą.
 • Vykdo aplinkos lėšų, MK lėšų (skirtų ugdymo aplinkai ir aprūpinimui), nuomos lėšų apskaitą ir kontrolę.
 • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
 • Sudaro ir vykdo komunalinių atliekų išvežimo ir konteinerių nuomos, sporto salės ir kitų Progimnazijos patalpų nuomos sutartis.
 • Vadovauja Progimnazijos statinių priežiūros komisijai.
 • Organizuoja pastatų techninio paso ir pastatų priežiūros žurnalų pildymą.
 • Atsako už Progimnazijos pastatų, inventoriaus apsaugą, prekių ir materialinių vertybių apskaitos dokumentų tvarkymą ir inventorizaciją.
 • Organizuoja aprūpinimą inventoriumi ir mokymo priemonėmis, jas saugo, išduoda, priima.
 • Kartu su kitais vadovybės nariais  planuoja, derina einamojo ir kapitalinio remonto darbus, ruošia jų dokumentus, prižiūri vykdymą, atsako už jų kokybę.
 • Vykdo Progimnazijos pastato, inžinerinių sistemų, elektros ūkio, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės, priešgaisrinės saugos priežiūrą.
 • Organizuoja apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, nuotekų ir kitų sistemų priežiūra, remonto darbus.
 • Organizuoja civilinę ir priešgaisrinę saugą.
 • Rengia personalo saugos ir sveikatos instrukcijas ir instruktuoja personalą darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais.
 • Organizuoja pedagoginių ir techninių darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į/iš darbo tyrimą. Traumų (nelaimingų atsitikimų) darbe apskaitos vykdymą, jų prevenciją.
 • Sudaro aktų, sporto ir „gimnastikos“ salės užimtumo tvarkaraštį.