Erasmus+ KA122-SCH „Efektyvus įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas“

Vilniaus Maironio progimnazija 2022 m. vasarį Švietimo mainų paramos fondui pateikė Erasmus+ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Efektyvus įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas“ paraišką ir laimėjo projekto finansavimą.

Projekto trukmė: 2022 m. spalio 1 d. – 2024 m. kovo 31 d.

Projektui įgyvendinti skirta: 28 884,00 Eur

Projekto tikslai:

  1. Tobulinti ir gilinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų turimas kompetencijas. Užtikrinti pasirengimą ugdyti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius mokinius.
  2. Plėtoti ir tobulinti mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, ugdymo metodus.

Dalyvaudami šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose mokytojai/ švietimo pagalbos specialistai:

  1. Įgis, atnaujins ir gebės pritaikyti žinias apie pagrindinius mokymosi, emocinius ir intelekto sutrikimus ir negalias.
  2. Pasidalins įžvalgomis ir patirtimi, sėkmės istorijomis su kolegomis (kitais mokymų dalyviais).
  3. Susipažins ir išbandys konkrečias prevencines veiklas siekiant išvengti specialiųjų poreikių mokinių atskirties, kitų mokinių netinkamo elgesio.
  4. Išmoks bendradarbiavimo strategijų į ugdymo(si) procesą įtraukiančių specialiųjų poreikių mokinius.
  5. Įgys efektyvių pozityvaus bendravimo su mokinių tėvais strategijų.
  6. Plėtos tarpkultūrinę ir bendravimo užsienio kalba kompetencijas.