Informacija PU grupių vaikų tėvams apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatų taikymą.

0

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 (Suvestinė redakcija nuo 2020-10-13) sprendimu „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ informuojame apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatas.

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės; 

10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

13. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Prašymą ir patvirtinančius teisę į lengvatą dokumentus siųsti : danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

Pateikusiems prašymus, bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą iki rugpjūčio 27 d. lengvata bus taikoma nuo rugsėjo 1 d.